Available courses

บรรยายโดย อ.สุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์

 บรรยายโดย อาจารย์สอาด แก้วเกษ อดีตผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

บรรยายโดย อ.ณัฏยา ศรีชัย ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 

บรรยายโดย อ.ณัฏยา ศรีชัย ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 

บรรยายโดย อ.รุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์